Zásady spracúvania osobných údajov na internetovej stránke www.uspesnypohovor.sk

1. Úvodné ustanovenia

Bezpečnosť osobných údajov je pre nás najdôležitejšia, kedže poskytované informácie na získavanie pracovných miest sú veľmi komplexné. Pristúpili sme k riešeniu, ktoré ponúka vysoký stupeň zabezpečenia a poskytuje užívateľom istotu, že sa k ich citlivým údajom nikto nedostane a nebudú nijako zneužité. Ponúkame maximálnu diskrétnosť a zaručujeme, že k vašim životopisom nebude mať nikto prístup.

TRIGON Consulting, spol. s r.o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri návšteve a poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.uspesnypohovor.sk (ďalej len „Internetová stránka).

Dovoľujeme si Vás požiadať o dôsledné prečítanie týchto Zásad spracúvania osobných údajov (ďalej len ako „Zásady“). Tieto Zásady sú stále dostupné na Internetovej stránke, kde si ich môžete kedykoľvek pozrieť alebo aj ukladať na Vašom zariadení.

Prípadná zmena právnych predpisov alebo zmena v našich interných procesoch môžu spôsobiť úpravu týchto pravidiel spracúvania osobných údajov, preto si TRIGON Consulting, spol. s r. o. vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto Zásad.

2. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je:

TRIGON Consulting, spol. s r.o.

Adresa: Majerská cesta 32, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 43932282

E-mail: info@pohovor.sk

(ďalej len „Úspešný pohovor alebo Prevádzkovateľ“)

3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov

Osobné údaje Úspešný pohovor spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, a inými platnými právnymi predpismi (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

Základnými zásadami spracúvania Vašich osobných údajov sú:

„Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti“ - Vaše osobné údaje spracúvame vždy zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne,

„Zásada obmedzenie účelu“ - Vaše osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom ich spracúvania,

„Zásada správnosti“ - spracúvame iba osobné údaje, ktoré sú správne a podľa potreby aj aktualizované,

„Zásada minimalizácie údajov“ – spracúvame iba konkrétne osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracúvania,

„Zásada minimalizácie uchovávania“ - uchovávame Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu iba dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,

„Zásada integrity a dôvernosti“ - osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaručuje ich primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

4. Spracovanie osobných údajov pri návšteve a poskytovaní služieb na Internetovej stránke

Vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobných údajov zo strany Úspešného pohovoru nájdete nižšie informácie o konkrétnych procesoch, rozsahu a účeloch spracovania údajov, právnych základoch spracovania a príslušnej dobe ich uchovávania.

4.1. Spracúvanie osobných údajov pri návšteve Internetovej stránky

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje návštevníkov Internetovej stránky zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej Internetovej stránky a jej obsahu a služieb. To znamená, že zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša a dočasne sa ukladajú do logovacieho súboru. Ide o nasledujúce údaje: IP adresa požadujúceho počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup, použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet.

Účelom spracúvania týchto údajov je všeobecná administratíva Internetovej stránky, zabezpečenie hladkého pripojenia na Internetovú stránku a zabezpečenie pohodlného používania Internetovej stránky.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko spracúvanie vyššie uvedených údajov je nevyhnutné pre prevádzkovanie Internetovej stránky. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov na tento účel spracúvania nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné našu Internetovú stránku navštíviť. Spracovanie týchto údajov je dotknutá osoba oprávnená namietať.

Doba uchovávania

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu ich spracúvania. Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú, ako dôjde k naplneniu účelu.

4.2. Osobné údaje v databáze životopisov

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Medzi služby poskytované používateľom patrí možnosť prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Internetovej stránke vytvoriť si životopis.

Životopisy uložené v databáze životopisov zahŕňajú: kontaktné údaje (e-mail alebo telefón), informácie o vzdelaní, informácie o pracovných skúsenostiach, informácie o zručnostiach. Uvedenie ďalších údajov v životopise je na výlučnom rozhodnutí používateľa.

Pre vytvorenie životopisu sa vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla.

4.3. Registrácia na internetovej stránke

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Pre využívanie služieb poskytovaných Záujemcom o prácu sa vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Záujemca o prácu sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla.

Právny základ

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov e-mailová adresa môže byť osobným údajom je nevyhnutné, aby dotknutá osoba pred vytvorením registrácie poskytla súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov so spracúvaním osobných údajov.

6. Cookies

Rozsah a účel spracovania

Cookies – sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies.

Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

Pre lepšiu orientáciu používateľov a individualizovanú prezentáciu služieb používame trvalé cookies. Takisto používame tzv. dočasné cookies (session cookies), ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies. To Vám zabezpečí transparentnosť používania cookies. Dôležité: ak úplne vylúčite používanie súborov cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej Internetovej stránky. Na našej Internetovej stránke používame nasledujúcich päť kategórií súborov cookies: nevyhnutné cookies (necessary cookies), súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (performance cookies), funkčné / personalizované súbory cookies (functionality / personalization cookies), dočasné súbory cookies (transient cookies) a cielené súbory cookies (targeting cookies).

Absolútne nevyhnutné súbory cookies (necessary cookies) sú nevyhnutné, aby sa návštevníci mohli pohybovať na Internetovej stránke a využívali jej funkcie. Bez týchto súborov cookies Vám nemôžeme poskytnúť určité služby resp. funkcie Internetovej stránky. Tieto cookies sa používajú na identifikáciu registrovaných používateľov.

Súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (performance cookies): tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú Internetovú stránku. Tieto súbory cookies nezhromažďujú žiadne údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu návštevníkov. Všetky informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookies sú anonymné.

Funkčné / personalizované súbory cookies (functionality / personalization cookies): tieto súbory cookies umožňujú zapamätať si predchádzajúce informácie o návštevníkovi (napríklad používateľské meno, jazyk alebo vybraný trh), aby ponúkali optimalizované funkcie prispôsobené potrebám návštevníka. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, ktoré môžu byť použité na reklamné účely a nemôžu sledovať, kde ste boli na internete mimo našej Internetovej stránky.

Funkčné / personalizované súbory cookies slúžia na rozpoznanie návštevníkov Internetovej stránky. Na Internetovej stránke sa používajú dočasné súbory cookies, ktoré sa po ukončení prehliadača automaticky odstránia. Tento typ cookies nám umožňuje uložiť Vaše relačné číslo (session ID), ktoré Vám umožňuje priradiť rôzne žiadosti prehliadača k spoločnej relácii a umožniť nám rozpoznať Vaše koncové zariadenie počas ďalších návštev na Internetovej stránke.

Cielené súbory cookies (targeting cookies): tieto súbory cookies sa používajú na prispôsobenie reklamy Vám a Vašim záujmom ešte konkrétnejšie; umiestnené sú na internetových stránkach reklamných sietí so súhlasom prevádzkovateľa Internetovej stránky. Rozpoznajú, že používateľ navštívil Internetovú stránku a táto informácia je následne poskytnutá iným subjektom, napr. reklamným spoločnostiam.

Marketingové cookies používajú sa na sledovanie preferencií používateľa Internetovej stránky za účelom zacielenia reklamy, tj. zobrazenie marketingových a reklamných oznámení (aj na stránkach tretích strán) v súlade s týmito preferenciami.

Právny základ

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie Vás informujme, že spracúvanie osobných údajov pomocou súborov cookies podľa článok č. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu Úspešného pohovoru (nevyhnutné súbory cookies) alebo článku č. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov tzv. výslovného súhlasu dotknutej osoby (najmä cielené súbory cookies, marketingové cookies, súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu a personalizované súbory cookies).

Odmietnutie cookies je na slobodnej vôli konkrétneho návštevníka Internetovej stránky. Súbory cookies môžete vymazať alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo Vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať Vám cookies.

V prípade poskytnutia súhlasu s používaním súborov cookies na základe referencie ("cookie banneru"), na Internetovej stránke, právnym základom spracovania osobných údajov pri dotknutých cookies je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Doba uchovávania

Údaje prenášané pomocou cookies sa spracúvajú iba po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie vyššie opísaného účelu ich používania. Hneď ako údaje prenášané cookies už nie sú potrebné, budú vymazané.

8. Práva dotknutých osôb

Spoločnosť TRIGON Consulting s.r.o. prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

- účely spracúvania;

- kategórie dotknutých osobných údajov;

- príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

- ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

- existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu;

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

- ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

- existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ osobných údajov bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba je oprávnená požiadať spoločnosť TRIGON Consulting, spol. s r.o. o výmaz svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté spoločnosti TRIGON Consulting, spol. s r.o. sú odvolateľné. Vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: info@pohovor.sk

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán.